Shimadzu UV-1201 UV-VIS Spectrophotometer

Shimadzu UV-1201 UV-VIS Spectrophotometer

 • Manufacturer: Shimadzu
 • Model: UV-1201
 • Serial #: 20050S
 • Product Code: 210086
 • Shimadzu UV-1201 UV-VIS Spectrophotometer
Request A Quote • Description
Manufacturer: Shimadzu
Model: UV-1201
Serial #: 20050S
Product Code: 210086
Electrical: 100-120/220-240V, 2/1A

Shimadzu UV-1201 UV-VIS Spectrophotometer

Request A Quote
 • Description
Electrical: 100-120/220-240V, 2/1A
 • Manufacturer: Shimadzu
 • Model: UV-1201
 • Serial #: 20050S
 • Product Code: 210086
 • Shimadzu UV-1201 UV-VIS Spectrophotometer
Request A Quote